خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت

پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت   هدف پرسشنامه  : بررسی عوامل موثر بر کاهش ترک سازمان توسط کارکنان.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 46   نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش ها نسبت به بازنشستگی

 پرسشنامه نگرش ها نسبت به بازنشستگی   هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش های کارکنان نسبت به بازنشستگی.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 34   نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه علل ترک سازمان

پرسشنامه علل ترک سازمان   هدف پرسشنامه  : بررسی نظرات کارکنان درباره شغل خود و علل ترک سازمان.   نحوه تکمیل : لطفاً با توجه به موارد زیر، علت ترک کردن سازمان را مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 17   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت

پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت   هدف پرسشنامه  : سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان از سازمان.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 28   نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نیاز به حضور اتحادیه ها

پرسشنامه نیاز به حضور اتحادیه ها   هدف پرسشنامه  :  بررسی نگرش ها درباره نیاز به حضور اتحادیه ها.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، نظر خود را درباره نیاز به حضور اتحادیه ها بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 5   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انتظارات کارکنان از اتحادیه ها

 پرسشنامه انتظارات کارکنان از اتحادیه ها   هدف پرسشنامه  :  بررسی انتظارات کارکنان از اتحادیه ها.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، انتظارات خود را درباره عملکرد اتحادیه ها بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 7   نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ادراکات در مورد روابط صنعتی

 پرسشنامه ادراکات در مورد روابط صنعتی   هدف پرسشنامه  : بررسی ادراکات در مورد روابط صنعتی.   نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 11   نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه دلایل ارتقاء شغلی در سازمان‌ها

پرسشنامه دلایل ارتقاء شغلی در سازمان‌ها هدف پرسشنامه  : بررسی دلایل ارتقاء شغلی کارکنان در سازمان‌ها.   نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر را در ارتقاء شغلی مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده است. ◄ توجه : این پرسشنامه فاقد توضیح درباره نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج می باشد.   تعداد سوالات: 8   نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تعهد حرفه ای در مسیر ترقی

پرسشنامه تعهد حرفه ای در مسیر ترقی   هدف پرسشنامه  : بررسی تعهد حرفه ای افراد در مسیر شغلی آنها.   نحوه تکمیل : : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مسیر شغلی

پرسشنامه مسیر شغلی هدف پرسشنامه  :بررسی اینکه آیا شما مسؤل مسیر شغلی خود هستید ؟   نحوه تکمیل : در مقابل سؤالاتی که پاسخ آنها بلی است، Y و در مقابل پرسش هایی که پاسخ آنها خیر است، N بگذارید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 18   نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی توسعه شغلی

پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی توسعه شغلی هدف پرسشنامه  : ارزیابی اثربخشی برنامه ریزی توسعه شغلی.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 14 نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کفایت نفس و مسیر شغلی

پرسشنامه کفایت نفس و مسیر شغلی هدف پرسشنامه  : بررسی کفایت نفس در تصمیم گیری برای مسیر شغلی.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله با توجه به طیف، مشخص کنید چقدر اطمینان دارید که می‌توانید   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 25   نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استراتژی های مسیر شغلی بالقوه

پرسشنامه استراتژی های مسیر شغلی بالقوه هدف پرسشنامه  : بررسی استراتژی های مسیر شغلی بالقوه. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، میزان توافق خود را با هر یک از موارد زیر بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات: 32 نوع فایل : Word 2007 روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی

پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی هدف پرسشنامه  : بررسی عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 15 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی استراتژی پاداش

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی استراتژی پاداش   هدف پرسشنامه  : ارزیابی اثربخشی استراتژی پاداش در سازمان. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، میزان توافق خود را با هر یک از موارد زیر بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات: 10 نوع فایل : Word 2007 روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد

پرسشنامه ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش کارکنان در زمینه فرآیند ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد سازمان.   نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، میزان توافق خود را با هر یک از موارد زیر بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت نسبت به پرداخت های سازمانی

پرسشنامه رضایت نسبت به پرداخت های سازمانی   هدف پرسشنامه  : این پرسشنامه، به بررسی میزان رضایت مدیران ارشد نسبت به پرداخت های سازمانی می‌پردازد.   نحوه تکمیل :  نظر خود را درباره هریک از موارد زیر بر روی طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 21 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش های کارکنان درباره مزایای سازمانی

 پرسشنامه نگرش های کارکنان درباره مزایای سازمانی   هدف پرسشنامه  : این پرسشنامه، به بررسی ویژگی های مزایای سازمانی که به کارکنان ارائه می‌شود، می‌پردازد.   نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، میزان توافق خود را با هر یک از موارد زیر بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نظام جبران خدمات در سازمان

پرسشنامه نظام جبران خدمات در سازمان   هدف پرسشنامه  : این پرسشنامه، عادلانه و منطقی بودن نظام جبران خدمات را از دیدگاه کارکنان بررسی می‌کند.   نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، میزان توافق خود را با هر یک از موارد زیر بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بازخور 360 درجه

 پرسشنامه بازخور 360 درجه   هدف پرسشنامه : بررسی نگرش های کارکنان در مورد بازخور 360 درجه.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10   نوع …

ادامه مطلب »