خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه‌ها

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

 پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه‌ها هدف: بررسی میزان مشارکت مشتریان در پروژه‌ها . نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. سوالات پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه‌ها به صورت پنج گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

 پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه هدف پرسشنامه : بررسی جو توانمندسازی در محیط پروژه. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه دارای ۱۶ …

ادامه مطلب »

پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه   هدف پرسشنامه: بررسی میزان موفقیت مدیریت پروژه. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه موفقیت مدیریت پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه دارای ۲۷ سوال و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

 پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه هدف پرسشنامه: ارزیابی عملکرد شرکت های مشاوره ای مدیریت پروژه. نحوه تکمیل: عملکرد شرکت مشاوره‌ای مدیریت پروژه را در هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های …

ادامه مطلب »

پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

 پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه   هدف پرسشنامه: بررسی توانمندی ها و مهارت‌های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه. نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از مهارت‌ها و توانمندی های زیر را در شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه تعیین کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

 پرسشنامه عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه   هدف پرسشنامه : بررسی میزان اثربخشی عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه. نحوه تکمیل: میزان اثربخشی عملکرد شرکت های مشاوره ای در هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت (۲)

 پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت هدف پرسشنامه: بررسی نگرش کارکنان در زمینه مدیریت استراتژیک کیفیت. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت دارای ۱۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه محیط مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه محیط مدیریت کیفیت جامع هدف پرسشنامه : بررسی جوّ سازمانی ایجاد شده در اثر اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه محیط مدیریت کیفیت جامع به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه محیط …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی نقش مدیران میانی در بهبود کیفیت

 پرسشنامه بررسی نقش مدیران میانی در بهبود کیفیت   هدف: بررسی نگرش مدیران میانی در مورد نقش آن ها در بهبود کیفیت. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه بررسی نقش مدیران میانی در بهبود کیفیت به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه بررسی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های آزمایشی

پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های آزمایشی هدف: استفاده از کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های آزمایشی. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های آزمایشی به صورت دو گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های …

ادامه مطلب »

پرسشنامه حلقه های کیفیت

 پرسشنامه حلقه های کیفیت هدف پرسشنامه: بررسی میزان توجه سازمان به شکل گیری و توسعه حلقه های کیفیت. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه حلقه های کیفیت به صورت سه گزینه ای  طراحی شده است و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه حلقه های کیفیت دارای هیجده سوال و نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع هدف پرسشنامه: بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع. نحوه تکمیل: میزان استفاده از فناوری اطلاعات را در موارد زیر تعیین کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اصول ISO 9000

پرسشنامه اصول ISO 9000 هدف پرسشنامه: بررسی اصول  ISO 9000. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه اصول ISO 9000 به صورت پنج گزینه ای  طراحی شده است و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اصول ISO 9000  دارای بیست و شش سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان

 پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان هدف پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان: بررسی میزان اهمیت کیفیت در سازمان. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه  به صورت ۵ سوالی  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج این پرسشنامه به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان  …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع هدف پرسشنامه: بررسی عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع. نحوه تکمیل پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع: میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر را در اجرای موفقیت آمیز برنامه مدیریت کیفیت جامع مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامعه به صورت ۵  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت

 پرسشنامه دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت هدف پرسشنامه: بررسی دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت. نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت توسط سازمان مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت

 پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت به بررسی نگرش‌ها در زمینه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت دارای ۵ سوال است و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت

 پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت   هدف پرسشنامه: بررسی میزان توجه به بعد توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر یک از موارد پرسشنامه، با توجه به طیف مشخص کنید که هر مورد به چه میزان در سازمان شما انجام می‌شود. این پرسشنامه به صورت ۵  سوالی طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه توسعه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع   هدف پرسشنامه: بررسی پیامدهای اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع در سازمان. نحوه تکمیل: با توجه به طیف، نظر خود را درباره پیامدهای اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع در سازمان مشخص کنید. سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  سوال ۳ گزینه ای و ۹ سوال ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. امتیاز …

ادامه مطلب »