خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه بررسی رویکردهای مذاکره

پرسشنامه بررسی رویکردهای مذاکره   هدف پرسشنامه : بررسی رویکردهای مذاکره.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، استراتژی مذاکره خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه بررسی رویکردهای مذاکره دارای  ۲۲ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انتظار

پرسشنامه انتظار   هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، تعیین امتیاز انگیزش می‌باشد.   نحوه تکمیل : به سؤالات ۱، ۲ و ۳ با علامت زدن بر روی اعدادی که به بهترین شکل احساس شما را تشریح می‌کند، پاسخ دهید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه انتظار به صورت ۴ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه انتظار دارای  ۲۵ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تاکتیک‌های سیاسی

 پرسشنامه تاکتیک‌های سیاسی   هدف پرسشنامه : در هنگام تلاش برای درخواست انجام کار از دیگران، از کدام رفتار استفاده کرده‌اید؟ و دیگران در مورد شما از کدام رفتار استفاده کرده اند؟ چرا آنها موفق شدند یا شکست خوردند؟ رفتارهای استفاده شده را بررسی کنید و نتیجه را بیان کنید.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر کدام از جملات زیر، بخش های مربوطه را کامل کنید.   توضیحات : سوالات این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه روابط بین شخصی در تیم

 پرسشنامه روابط بین شخصی در تیم   هدف پرسشنامه :بررسی روابط بین شخصی در تیم.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود را بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه هدف گذاری در تیم

 پرسشنامه هدف گذاری در تیم   هدف پرسشنامه : بررسی اثربخشی هدف گذاری در تیم.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود را بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارتباطات

پرسشنامه ارتباطات   هدف پرسشنامه :بررسی نگرش افراد در زمین برقراری ارتباطات.   نحوه تکمیل : مشخص کنید کدامیک از جملات زیر صحیح و کدامیک غلط هستند.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 14 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی تیم

 پرسشنامه ارزیابی اثربخشی تیم   هدف پرسشنامه : ارزیابی اثربخشی تیم.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف، میزان موافقت خود را درباره هر گزینه بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  44  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه جو یادگیری و مهارت‌های گروه کاری

پرسشنامه جو یادگیری و مهارت‌های گروه کاری     هدف پرسشنامه :  بررسی ابعاد مختلف تشکیل دهنده جو یادگیری و گروه کاری.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف، نظر خود را درباره هر گزینه بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  23 نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های تسهیل کنندگی

 پرسشنامه مهارت‌های تسهیل کنندگی   هدف پرسشنامه :  بررسی مهارت‌های تسهیل کنندگی.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود را بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی میزان مشارکت و درگیری افراد

پرسشنامه بررسی میزان مشارکت و درگیری افراد   هدف پرسشنامه : بررسی میزان مشارکت و درگیری افراد در سازمان . نحوه تکمیل : در انجام وظایف مختلف (فرهنگ)، با توجه به طیف، نظر خود را بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه بررسی میزان مشارکت و درگیری افراد دارای ۱۰ سوال و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه   هدف پرسشنامه :بررسی اثربخشی عملکرد گروه.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف زیر، نظر خود را درباره هر بخش از پرسشنامه زیر بیان کنید. 1= کاملاً موافقم        2= موافقم        3= نه موافقم نه مخالفم 4= مخالفم         5= کاملاً مخالفم   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی استقلال تیم

 پرسشنامه ارزیابی استقلال تیم   هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، به کاربردن چارچوب استقلال گلوسن(Gulowsen) برای تیم می‌باشد. از طریق این پرسشنامه، حوزه‌های یک کارگروهی که برای افزایش استقلال سودمند هستند، می‌توان مشخص کرد.   نحوه تکمیل : ابعاد/ حوزه‌های استقلال تیم از دیدگاه گلوسن در جدول زیر آورده شده است. یک تیم را انتخاب کنید و هر 9 بعد آن را رتبه کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نقش تیم

 پرسشنامه نقش تیم   هدف پرسشنامه : معرفی نظریه بلبین در مورد نقش تیم و شناسائی نقش های ترجیح داده شده توسط تیم شما.   نحوه تکمیل :  پرسشنامه زیر را کامل کنید. برای هر بخش، 10 امتیاز در نظر بگیرید. این 10 امتیاز را بین جملات هر بخش با توجه به نظر خودتان توزیع کنید.   توضیحات :  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش افراد در زمینه گروه‌های کاری

پرسشنامه نگرش افراد در زمینه گروه‌های کاری     هدف پرسشنامه : بررسی نگرش افراد در زمینه گروه‌های کاری در سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  28 نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بازیگر تیم

 پرسشنامه بازیگر تیم   هدف پرسشنامه :برخی از افراد نسبت به برخی دیگر، آسانتر در تیم کار می‌کنند. آیا شما یک « بازیگر تیم » هستید یا هنوز مهارت‌های مورد نیاز جهت کار اثربخش با دیگران در تیم را در خود توسعه نداده‌اید؟ دانستن این موضوع به شما در شغل جدید کمک خواهد کرد. پرسشنامه زیر به شما در پاسخ به این سؤال آگاهی می‌دهد.   نحوه تکمیل : جملات زیر را …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل تسهیل کننده مدیریت بر مبنای تیم

 پرسشنامه عوامل تسهیل کننده مدیریت بر مبنای تیم   هدف پرسشنامه : بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت بر مبنای تیم.   نحوه تکمیل :  میزان وجود هر یک از موارد زیر را در سازمان تعیین کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  11 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه دلایل اجرای مدیریت بر مبنای تیم

 پرسشنامه دلایل اجرای مدیریت بر مبنای تیم   هدف پرسشنامه : بررسی دلایل اجرای مدیریت بر مبنای تیم.   نحوه تکمیل :  میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  6 نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه روش‌های غلبه براسترس شغلی

پرسشنامه روش‌های غلبه براسترس شغلی   هدف پرسشنامه : بررسی روش‌های غلبه بر استرس شغلی.   نحوه تکمیل :  پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، نظر خود را درباره میزان استفاده از هریک از روش‌های زیر برای غلبه بر استرس شغلی مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تحلیل رفتگی

 پرسشنامه تحلیل رفتگی   هدف پرسشنامه : بررسی اینکه آیا شما فردی هستید که دچار تحلیل رفتگی در شغلتان می باشید ؟   نحوه تکمیل :   برای هر جمله، یکی از گزینه‌های 1: هرگز؛         2: گاهی؛     3: نیمی از زمان؛     4: معمولاً؛     5: همیشه   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه استرس شغلی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان استرس شغلی در کارکنان.   نحوه تکمیل :   پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود را مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  21 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »