خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ابعاد توانمندی محیط کار

 پرسشنامه ابعاد توانمندی محیط کار   هدف پرسشنامه :بررسی ابعاد توانمندی محیط کار.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه‌ای که به نظر شما مناسب است را علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  23 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نیمرخ توانمندسازی (1)

پرسشنامه نیمرخ توانمندسازی   هدف پرسشنامه : تعیین پروفایل توانمندسازی کارکنان.   نحوه تکمیل : برای هر یک از موارد زیر گزینه‌ای را انتخاب کنید که با آن راحت تر هستید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه توانایی الگوبرداری توانمندسازی

پرسشنامه توانایی الگوبرداری توانمندسازی   هدف پرسشنامه : بررسی توانایی الگوبرداری در زمینه توانمندسازی کارکنان.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  8 نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نیمرخ توانمندسازی (2)

پرسشنامه نیمرخ توانمندسازی   هدف پرسشنامه : بررسی توانایی الگوبرداری در زمینه توانمندی کارکنان.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری)

پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری)   هدف پرسشنامه :  این ابزار مشخص می سازد که فرد تا چه اندازه از وقت خود را با شغلش سپری می کند و اصطلاحا درگیری کاری او به چه میزان است.   نحوه تکمیل : 20 عبارت ذیل میزان درگیری شغلی شما را که اخیرا در شغل خود داشته اید، تشریح می کند. با توجه به مقیاس زیر، یکی از گزینه‌هایی را که متناسب شماست، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رفتارها در محیط اداری

 پرسشنامه رفتارها در محیط اداری   هدف پرسشنامه :بررسی آگاهی شما درباره سیاست های اداره.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، اگر فکر می‌کنید “سیاست مثبتی” است، در کنار آن “بله” و اگر فکر می‌کنید “سیاست مثبتی” نیست، “خیر” بنویسید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  12 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های نفوذ سازمانی

پرسشنامه مهارت‌های نفوذ سازمانی   هدف پرسشنامه : بررسی مهارت‌های اثرگذاری بر کارکنان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات، با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مبانی قدرت

 پرسشنامه مبانی قدرت   هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، ایجاد تمایز بین مبانی قدرت از دیدگاه فرنچ و راون (French & Raven) می‌باشد. هدف دیگر، ارزیابی میزان قدرت در افراد قدرتمند و ضعیف می‌باشد.   نحوه تکمیل : در لیست زیر، 8 مجموعه از افرادی که غالباً با یکدیگر در تعامل هستند آورده شده است. جدول زیر را کامل کنید.   توضیحات :  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انواع قدرت

 پرسشنامه انواع قدرت   هدف پرسشنامه : شناسایی انواع مختلف قدرت که توسط مدیر و یا سرپرست مورد استفاده قرار می گیرد.   نحوه تکمیل : مشخص کنید که به چه میزان با جملات زیر در رابطه با سرپرست مستقیم خود موافق یا مخالف هستید. پاسخ خود را با توجه به مقیاس زیر بیان کنید: 1=کاملاً مخالفم        2=مخالفم        3=نه مخالفم، نه موافقم    4=موافقم         5=کاملاً موافقم   توضیحات : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استراتژی‌های سیاسی

 پرسشنامه استراتژی‌های سیاسی   هدف پرسشنامه :هدف از این پرسشنامه، ارزیابی استراتژی‌های سیاسی می‌باشد.   نحوه تکمیل : میزان تمایل خود را به استفاده از هر یک از استراتژی‌های زیر تعیین کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  8  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت تضاد

پرسشنامه مدیریت تضاد   هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، بررسی سبک مدیریت تضاد استفاده شد توسط افراد می‌باشد.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه‌ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کنید، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10  نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تاثیر فرهنگ ملی بر رویکردهای مذاکره

پرسشنامه تاثیر فرهنگ ملی بر رویکردهای مذاکره    هدف پرسشنامه : بررسی تاثیر فرهنگ ملی بر رویکردهای مذاکره.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  21  نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه پویایی جلسه

پرسشنامه پویایی جلسه   هدف پرسشنامه : بررسی تاثیر اهداف، ساختار، فرایند و ویژگی های افراد بر پویایی جلسه.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  37  نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه چگونگی برخورد با عملکرد گروهی، رفتار بین گروهی و تضاد

پرسشنامه چگونگی برخورد با عملکرد گروهی، رفتار بین گروهی و تضاد   هدف پرسشنامه :تعیین میزان توانایی در برخورد با عملکرد گروهی و تضاد.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه‌ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سبک‌های مدیریت تضاد

پرسشنامه سبک‌های مدیریت تضاد   هدف پرسشنامه :تضاد بین افراد امری رایج و بخش گریزناپذیر زندگی می‌باشد. بنابراین، مدیریت اثربخش تضاد با اهمیت می‌باشد. شما با چنین موقعیت هائی چگونه برخورد می‌کنید؟ حالت ترجیح داده شده شما برای مدیریت تضاد و عدم توافق با دیگران چیست؟ پرسشنامه زیر به شما در مورد این موضوع با اهمیت آگاهی می‌دهد.   نحوه تکمیل : سه رویداد را که در آن تضاد را با دیگران …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی جلسات گروهی

پرسشنامه ارزیابی جلسات گروهی   هدف پرسشنامه : بررسی اینکه شما چگونه می‌توانید جلسات اثربخش تری داشته باشید ؟   نحوه تکمیل : برای هر یک از جملات زیر در صورت درست بودن از T و غلط بودن از F استفاده کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  12  نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی رویه‌ها در تیم

 پرسشنامه بررسی رویه‌ها در تیم   هدف پرسشنامه : بررسی اثربخشی رویه‌های موجود در تیم.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود را بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی نقش افراد در تیم

 پرسشنامه بررسی نقش افراد در تیم   هدف پرسشنامه : بررسی نقش افراد در تیم.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود را بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نقش تیم

 پرسشنامه نقش تیم   هدف پرسشنامه : معرفی نظریه بلبین در مورد نقش تیم و شناسائی نقش های ترجیح داده شده توسط تیم شما.   نحوه تکمیل :  پرسشنامه زیر را کامل کنید. برای هر بخش، 10 امتیاز در نظر بگیرید. این 10 امتیاز را بین جملات هر بخش با توجه به نظر خودتان توزیع کنید.   توضیحات :  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مراحل توسعه گروه

پرسشنامه مراحل توسعه گروه   هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، معرفی فرمول توسعه گر توکمن و جنسن می‌باشد. با استفاده از این مدل می‌توان تعیین کرد که گروه در کدام مرحله از توسعه قرار دارد.   نحوه تکمیل :  گروهی را در نظر بگیرید که شما عضوی از آن هستید. این گروه باید هدفی برای کسب داشته باشد. رفتار این گروه را در ذهن بسپارید و در پرسشنامه مراحل …

ادامه مطلب »