خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک

پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک هدف پرسشنامه  : بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای موفق دولت الکترونیک، موانع اجرا، اولویت ها و مزایای حاصل از آن. نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در زمینه دولت الکترونیک مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک دارای ۸۸ …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نیازهای آموزشی ارائه دهندگان خدمات درهتل

پرسشنامه نیازهای آموزشی ارائه دهندگان خدمات درهتل هدف : تعیین میزان نیاز کارکنان هتل به آموزش ازدیدگاه مشتریان . نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله از پرسشنامه ، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه نیازهای آموزشی ارائه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت پزشکان هتل

پرسشنامه رضایت پزشکان هتل هدف : بررسی میزان رضایت پزشکان هتل . نحوه تکمیل : پس از مطالعه هرجمله ، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رضایت پزشکان هتل دارای ۲۸ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه جو سازمانی هتل

پرسشنامه جو سازمانی هتل هدف : بررسی جو سازمانی هتل از دیدگاه کارکنان . نحوه تکمیل : میزان توجه هتل به هر یک از موارد  زیر را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه جو سازمانی هتل دارای ۴۳ سوال است. نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط رستوران ها

پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط رستوران ها هدف : بررسی ادراک مشتریان درباره کیفیت خدمات ارائه شده توسط رستوران ها . نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه خدمات ارائه شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اقدامات زیست محیطی هتل

پرسشنامه اقدامات زیست محیطی هتل هدف : بررسی نگرش های مشتریان نسبت به اقدامات زیست محیطی ( اقدامات سبز) انجام شده توسط هتل. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، نظرخود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اقدامات زیست محیطی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت هتل

پرسشنامه کیفیت هتل هدف : بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط هتل نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کیفیت هتل دارای ۲۹ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل

پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل هدف : هدف از این پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل می باشد . نحوه تکمیل : پس از مطالعه هرجمله ، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل دارای ۲۷ …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ابعاد استراتژیک عملکرد هتل

پرسشنامه ابعاد استراتژیک عملکرد هتل هدف : بررسی ابعاد استراتژیک در عملکرد هتل از دیدگاه مشتریان . نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۴ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ابعاد استراتژیک عملکرد هتل دارای ۱۳ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط میهمان سراها

پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط میهمان سراها هدف : بررسی نگرش های مسافران تجاری از خدمات ارائه شده توسط میهمان سراها . نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه خدمات ارائه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه جو ارائه خدمات در هتل

پرسشنامه جو ارائه خدمات در هتل هدف : بررسی جو ارائه خدمات در هتل . نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید .  توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه جو ارائه خدمات در هتل دارای ۳۹ سوال است. نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم

پرسشنامه قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم هدف : بررسی قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم  . نحوه تکمیل : میزان وجود هر یک از قابلیت های زیر را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه قابلیت های سازمان …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش های دانشجویان توریسم

پرسشنامه نگرش های دانشجویان توریسم هدف : بررسی نگرش های دانشجویان توریسم . نحوه تکمیل : پس از مطالعه هرجمله ، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه نگرش های دانشجویان توریسم دارای ۳۰ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم

پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم هدف : بررسی ویژگی های مؤثر بر استخدام و حفظ کارکنان مدیریتی و سرپرستی در صنعت توریسم . نحوه تکمیل : میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در استخدام و حفظ کارکنان مدیریتی و سرپرستی در صنعت توریسم مشخص کنید .  توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۴  گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی

پرسشنامه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی هدف : بررسی ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی . نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر یک از جملات پرسشنامه ، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ابعاد پنج گانه کیفیت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان

پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان هدف : هدف از این پرسشنامه بررسی جو سازمانی در بیمارستان می باشد . نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت بیمار

پرسشنامه رضایت بیمار   هدف : بررسی میزان رضایت بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان .   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر  با توجه به طیف مشخص کنید .   توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  26   نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت

پرسشنامه دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت هدف : دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت . نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات: 12 نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت بیماران از بیمارستان

پرسشنامه رضایت بیماران از بیمارستان   هدف : بررسی رضایت و انتظارات بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 21   نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت بیماران

پرسشنامه مدیریت بیماران   هدف : بررسی اثربخش مدیریت بیماران با نام های برابر .   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:8   نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »