خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سنجش کارآفرینی درون سازمانی

 پرسشنامه سنجش کارآفرینی درون سازمانی   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «کورنوال و پرلمن»  طراحی شده است که پاسخ به سئو الات آن به شناسایی میزان استفاده از کارآفرینی درون سازمانی در سازمان کمک خواهد کرد.   نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف بلی و خیر استفاده شده است.   توضیحات : سوالات پرسشنامه سنجش کارآفرینی درون سازمانی به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تشخیص ارتباطات کارآفرینانه

 پرسشنامه تشخیص ارتباطات کارآفرینانه   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «کورنوال و پرلمن»  طراحی شده است که وضعیت ارتباطات در سازمان را با رویکرد کارآفرینانه مورد ارزیابی قرار می‌دهد.   نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف پنج گانه خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کارآفرینانه

 پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کارآفرینانه   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «کورنوال و پرلمن»  برای سنجش سیستم پاداش در سازمان کارآفرینانه طراحی شده است. عبارات ذیل بیانگر میزان حمایت سیستم پاداش از کارآفرینی سازمانی را نشان می‌دهد. این پرسشنامه کمک میکند تا (۱) مشکلات پاداش های سازمان‌ها مورد شناسایی قرارگیرد. (۲) چگونه یک سیستم پاداش بهتر می‌تواند محرکهایی را برای ریسک پذیری، نوآوری در محصولات، خدمات و فرآیندها و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش میزان کنترل اثربخش در سازمان کارآفرینانه

پرسشنامه سنجش میزان کنترل اثربخش در سازمان کارآفرینانه   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «کورنوال و پرلمن»  برای سنجش میزان کنترل و اثربخشی در سازمان کارآفرینانه طراحی شده است.   نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف پنج گانه خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است.   توضیحات : سوالات پرسشنامه سنجش میزان کنترل اثربخش در سازمان کارآفرینانه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه

پرسشنامه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه هدف: این پرسشنامه  به وسیله “لورش”  برای ممیزی فرهنگ سازمانی کارآفرینانه ارائه نموده است که در قالب چهار گروه اصلی طراحی شده است. نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف پنج گانه خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است. توضیحات : سوالات پرسشنامه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین

 پرسشنامه اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «کورنوال و پرلمن»  به منظور بررسی اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین طراحی گردیده است.   نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف پنج گانه خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تشخیص ساختار کارآفرینانه

 پرسشنامه تشخیص ساختار کارآفرینانه   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «کورنوال و پرلمن»  برای سنجش ساختار کارآفرینانه مورد استفاده قرارمی گیرد که با استفاده از آن می‌توان میزان کارآفرینانه بودن ساختار سازمانی را مورد ارزیابی قرارداد.   نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف پنج گانه خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است.   توضیحات : سوالات پرسشنامه تشخیص ساختار کارآفرینانه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش مفاهیم کارآفرینانه استیونسون

 پرسشنامه سنجش مفاهیم کارآفرینانه استیونسون   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «براون»  و همکارانش برای ارزیابی مفاهیم کارآفرینانه استیونسون (شش بعد) طراحی شده است.   نحوه تکمیل: برای ارزیابی مفاهیم کارآفرینانه ازطیف ده گزینه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است.   توضیحات : سوالات پرسشنامه سنجش مفاهیم کارآفرینانه استیونسون به صورت ۱۰ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه محیط داخلی سازمان برای کارآفرینی

پرسشنامه محیط داخلی سازمان برای کارآفرینی   هدف: بررسی میزان آمادگی محیط داخلی سازمان برای کارآفرینی.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جمللات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه محیط داخلی سازمان برای کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه محیط داخلی سازمان …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان

 پرسشنامه نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان   هدف: بررسی نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه نگرش کارکنان …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش میزان بی تفاوتی در کارکنان سازمان

 پرسشنامه سنجش میزان بی تفاوتی در کارکنان سازمان   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «لیندا کیفی»  از مشاوران سازمانی، برای بی تفاوتی در کارکنان طراحی شده است.   نحوه تکمیل: مقیاس نمره گذاری برای هر عبارت از یک تا ده است؛ وضعیت خود را در خصوص هر یک از عبارات از یک (کمترین) تا ده (بیشترین) مورد ارزیابی قرار دهید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه سنجش میزان بی تفاوتی در …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان

 پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان   هدف: بررسی رفتار کارآفرینانه در سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان دارای ۱۲ سوال و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نیمرخ کارآفرینى

 پرسشنامه نیمرخ کارآفرینى   هدف: این پرسشنامه  میزان تمایل به فعالیت کارآفرینانه در افراد را مى سنجد.   نحوه تکمیل: در هر یک از عبارات زیر گزینه ای که با ویژگى هاى شخصیتى شما انطباق دارد را علامت بزنید و سپس با استفاده از معیارهای امتیازگذاری شده در پایان پرسشنامه امتیاز خودتان را مشخص نمایید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه نیمرخ کارآفرینى به صورت ۲, ۳ ,۴ گزینه ای طراحی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش نیاز به استقلال

 پرسشنامه سنجش نیاز به استقلال   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «موسسه تو سعه کارآفرینی هند»  طراحی شده است که میزان تمایل به استقلال را مى سنجد.   نحوه تکمیل: سؤالات زیر، میزان تمایل به استقلال را مى سنجد. در صورتى که عبارت مورد نظر با ویژگى هاى شخصیتى شما انطباق دارد، گزینه ى «موافقم» و در غیر این صورت، گزینه ى «مخالفم» را علامت بزنید.   توضیحات : سوالات …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تست تمایل به مخاطره و ریسک

پرسشنامه تست تمایل به مخاطره و ریسک   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «موسسه تو سعه کارآفرینی هند»  طراحی شده است که میزان تمایل به مخاطره و ریسک را مى سنجد.   نحوه تکمیل: سؤالات زیر، میزان تمایل به مخاطره و ریسک را مى سنجد. در صورتى که عبارت مورد نظر با ویژگى هاى شخصیتى شما انطباق دارد، گزینه ى «بلى» و در غیر این صورت، گزینه‌ى «خیر» را علامت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نوآوری، پیش نگری و ریسک پذیری

 پرسشنامه نوآوری، پیش نگری و ریسک پذیری   هدف: بررسی نوآوری، بیش فعال بودن و ریسک پذیری.   نحوه تکمیل: با توجه به موارد بیان شده در دو سمت طیف، یکی از گزینه‌های ۱، ۲ و یا ۳ که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه نوآوری، پیش نگری و ریسک پذیری به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز …

ادامه مطلب »

پرسشنامه شخصیت کارآفرین

پرسشنامه شخصیت کارآفرین هدف: بررسی ویژگی‌های شخصیت کارآفرین.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه شخصیت کارآفرین به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه شخصیت کارآفرین دارای ۲۸ سوال و  نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه آگاهی درباره کارآفرینی

 پرسشنامه آگاهی درباره کارآفرینی   هدف: بررسی میزان آگاهی افراد درباره کارآفرینی.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه آگاهی درباره کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه آگاهی درباره کارآفرینی دارای  ۱۱ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انگیزه کارآفرینی

 پرسشنامه انگیزه کارآفرینی   هدف: بررسی میزان انگیزه افراد برای کارآفرینی و آغاز کسب و کار.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه انگیزه کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه انگیزه کارآفرینی دارای  ۸ سوال و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی

 پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی   هدف: بررسی عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی.   نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر را در رفتار کارآفرینی تعیین کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی دارای ۱۴ سوال …

ادامه مطلب »