خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه محیط داخلی سازمان برای کارآفرینی

پرسشنامه محیط داخلی سازمان برای کارآفرینی   هدف: بررسی میزان آمادگی محیط داخلی سازمان برای کارآفرینی.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جمللات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه محیط داخلی سازمان برای کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه محیط داخلی سازمان …

ادامه مطلب »