خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مراحل توسعه گروه

پرسشنامه مراحل توسعه گروه   هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، معرفی فرمول توسعه گر توکمن و جنسن می‌باشد. با استفاده از این مدل می‌توان تعیین کرد که گروه در کدام مرحله از توسعه قرار دارد.   نحوه تکمیل :  گروهی را در نظر بگیرید که شما عضوی از آن هستید. این گروه باید هدفی برای کسب داشته باشد. رفتار این گروه را در ذهن بسپارید و در پرسشنامه مراحل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه درک رفتار سازمانی

پرسشنامه درک رفتار سازمانی   هدف پرسشنامه :بررسی میزان درک افراد از موضوعات مربوط به رفتار سازمانی.   نحوه تکمیل :گزینه‌ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  10   نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه توسعه سازمانی

پرسشنامه توسعه سازمانی     هدف پرسشنامه : بررسی میزان توسعه سازمانی.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود را مشحص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  35 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بهبود سازمانی

 پرسشنامه بهبود سازمانی     هدف پرسشنامه : بررسی مهارت‌های مدیر اثربخش بهبود سازمانی در سازمان شما.   نحوه تکمیل : : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود را درباره مهارت‌های مدیر اثربخش بهبود سازمانی در سازمان خود مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد …

ادامه مطلب »

دانلود پرسشنامه مداخلات

 دانلود پرسشنامه مداخلات   هدف پرسشنامه : بررسی اینکه آیا شما مداخلات موجود در کار را مدیریت می‌کنید یا خیر. نحوه تکمیل : هر یک از جملات زیر را مطالعه کنید و سپس مهارت‌های خود را در زمینه مدیریت مداخلات با توجه به موارد زیر مشخص کنید: به خوبی انجام می‌دهم (DW)؛            نیاز به تمرین دارم (NP).   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تجربه تغییر

پرسشنامه تجربه تغییر   هدف پرسشنامه : بررسی اینکه شما چه مقدار تغییر را در کارتان تجربه کرده اید.   نحوه تکمیل : در مقابل هر یک از موارد زیر که در دو سال گذشته تجربه کرده اید، علامت √ قرار دهید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 1 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  22 نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی

 پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی     هدف پرسشنامه :  بررسی وضعیت موجود آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی.   نحوه تکمیل : گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، بر روی طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی ویژگی‌های تغییر سازمانی

 پرسشنامه بررسی ویژگی‌های تغییر سازمانی     هدف پرسشنامه : بررسی ویژگی‌های تغییر سازمانی.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  22 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انعطاف پذیری نسبت به تغییر

 پرسشنامه انعطاف پذیری نسبت به تغییر     هدف پرسشنامه : بررسی میزان انعطاف پذیری نسبت به تغییر.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تغییر محیط کاری با کیفیت بالا

پرسشنامه تغییر محیط کاری با کیفیت بالا     هدف پرسشنامه : ارزیابی آمادگی تغییر محیط کاری با کیفیت بالا.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر یک از ویژگی‌های سازمانی، مشخص کنید که کدامیک از آنها در برابر تغییر مقاوم هستند و کدامیک آمادگی تغییر را دارند.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر

پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر     هدف پرسشنامه : بررسی چگونگی پاسخ سازمان به تغییر (ویژگی‌های سازمانی با قابلیت پیکربندی مجدد).   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20 نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی

پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی هدف پرسشنامه : بررسی نقش فرآیند های عاطفی و شناختی در مقاومت نسبت به تغییر سازمانی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تغییر سازمانی

پرسشنامه تغییر سازمانی   هدف پرسشنامه : بررسی گرایش و تمایل سازمان برای تغییر.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه تغییر سازمانی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه تغییر سازمانی دارای ۱۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مکانیزم های دفاعی در برابر تغییر

پرسشنامه مکانیزم های دفاعی در برابر تغییر      هدف پرسشنامه : بررسی مکانیزم های دفاعی در برابر تغییر سازمانی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  14 نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه آمادگی برای تغییر

پرسشنامه آمادگی برای تغییر   هدف پرسشنامه آمادگی برای تغییر: میزان آمادگی افراد برای تغییر متفاوت است. با پاسخ به سؤالات زیر شما می‌توانید چشم انداز روشنی از میزان آمادگی خود برای تغییر به دست آورید.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف زیر، دور عددی که نشان دهنده پاسخ شماست، خط بکشید:   ۷: کاملاً موافقم؛        ۶: به طور متوسط موافقم؛        ۵: موافقم؛ ۴: نه موافقم نه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کنترل پیش نگر

پرسشنامه کنترل پیش نگر     هدف پرسشنامه : بررسی مهارت‌های نظارت در افراد.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  14 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های نظارت

پرسشنامه مهارت‌های نظارت     هدف پرسشنامه : بررسی مهارت‌های نظارت در افراد. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  10 نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انواع بازخور

پرسشنامه انواع بازخور     هدف پرسشنامه :بررسی انواع بازخورهای ارائه شده به کارکنان.   نحوه تکمیل : به شغل فعلی خود فکر کنید. برای هر یک از 18 سؤال عددی را مشخص کنید. هنگامی که به تمام جملات پاسخ دادید، امتیازها را با هم جمع بزنید. 1    2    3    4    5 به ندرت        گه گاه        غالباً   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بازخورعملکرد

 پرسشنامه بازخورعملکرد   هدف پرسشنامه : بررسی میزان تمایل به بازخور.   نحوه تکمیل : عددی را که نشان دهنده میزان توافق یا عدم توافق شما با هر جمله است، علامت بزنید. 1    2    3    4    5 موافق                مخالف   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  10 نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فرآیند کنترل

پرسشنامه فرآیند کنترل     هدف پرسشنامه : تعیین میزان توانایی در برخورد با فرآیند کنترل.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10 نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »