خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان

پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان   هدف: بررسی میزان تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی اجتماعی بر کارآفرینانی زنان.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خودرا با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر …

ادامه مطلب »