خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه فردگرایی و جمع گرایی

 پرسشنامه فردگرایی و جمع گرایی   هدف پرسشنامه : بررسی فردگرایی و جمع گرایی.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  25   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فرهنگ ایمنی

 پرسشنامه فرهنگ ایمنی   هدف پرسشنامه : بررسی جو (فرهنگ) ایمنی در سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  21   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی

 پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود درباره هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالاتپرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی دارای ۱۸ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نوآوری

پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نوآوری     هدف پرسشنامه : بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری و توسعه سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نوآوری دارای ۲۹ سوال و نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فرهنگ نو آوری

پرسشنامه فرهنگ نو آوری   هدف پرسشنامه : سنجش فرهنگ نوآوریدر سازمان.   نحوه تکمیل : نظر خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  86   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش های فرهنگی

پرسشنامه نگرش های فرهنگی   هدف پرسشنامه : سنجش نگرش های فرهنگی در سازمان.   نحوه تکمیل : پرسشنامه زیر را با توجه به طیف تکمیل کنید. 1= کاملاً مخالفم        2= مخالفم        3= بی نظرم 4= موافقم         5= کاملاً موافقم   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فرهنگ سازمان، تغییر و توسعه

 پرسشنامه فرهنگ سازمان، تغییر و توسعه   هدف پرسشنامه : تعیین میزان توانایی در برخورد با فرهنگ سازمان و تغییر.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی هدف پرسشنامه :ارزیابی فرهنگ سازمانی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  24   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اعتماد سازمانی

 پرسشنامه اعتماد سازمانی   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف اعتماد در سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  33   نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اعتماد 3

پرسشنامه اعتماد 3   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف اعتماد در سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  12   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اعتماد 2

پرسشنامه اعتماد 2 هدف پرسشنامه : این پرسشنامه به تعیین میزان قابل اعتماد بودن افراد کمک می‌کند.   نحوه تکمیل : هر کدام از جملات به چه میزان توسط شما استفاده می شوند. تقریبا همیشه    1    2    3    4    5    تقریبا هرگز   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  17   نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش ابعاد عدالت سازمانی

پرسشنامه سنجش ابعاد عدالت سازمانی     هدف پرسشنامه : این پرسشنامه  وضعیت عدالت سازمانی را در قالب عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای مورد سنجش قرار می‌دهد. این معیارها توسط نیه هوف و مورمن  در سال 1993 میلادی طراحی شده است.   نحوه تکمیل : برای سنجش هر یک ازابعاد عدالت سازمانی از عبارات مختلفی در سه دسته جداگانه استفاده شده است که دارای طیف چهار گزینه ای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انصاف و تنوع

پرسشنامه انصاف و تنوع هدف پرسشنامه : بررسی میزان انصاف و تنوّع در سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  14   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تمایل به عدالت و تساوی

پرسشنامه تمایل به عدالت و تساوی هدف پرسشنامه : بررسی تمایل کارکنان به عدالت و تساوی در سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  16   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه حساسیت به عدالت

پرسشنامه حساسیت به عدالت   هدف پرسشنامه : این پرسشنامه، میزان حساسیت نسبت به عدالت یا خیر اندیشی را می سنجد.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  16   نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عدالت سازمانی (۲)

پرسشنامه عدالت سازمانی ۲ توضیحات هدف پرسشنامه : بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد سازمان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، با توجه به طیف انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 3

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 3 هدف پرسشنامه : بررسی عوامل اثر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  28   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 2

 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 2   هدف پرسشنامه :  هدف از این پرسشنامه، بررسی ابعاد مختلف رفتار شهروندی در سازمان می‌باشد.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  24   نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه شبکه مدیریتی کلارک

پرسشنامه شبکه مدیریتی کلارک   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف تشکیل دهنده شبکه مدیریتی کلارک می باشد.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله،نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  17   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رهبری دانشی

 پرسشنامه رهبری دانشی   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف رهبری دانشی در سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  26   نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »