خانه / آرشیو (page 20)

آرشیو

پرسشنامه توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید

پرسشنامه توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید   هدف پرسشنامه  : بررسی ویژگی های توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 53   نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر

 پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر   هدف پرسشنامه  : بررسی و تعیین میزان تمایل و گرایش سازمان به ارائه خدماتی با خطای صفر.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 14 نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت خدمات 2

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان     هدف پرسشنامه  : بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 13   نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه شرکت‌های متعالی

 پرسشنامه شرکت‌های متعالی   هدف پرسشنامه  : بررسی ادراکات مشتریان در زمینه شرکت‌های متعالی.   نحوه تکمیل: با توجه به طیف زیر، نظر خود را درباره هر یک از موارد پرسشنامه مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 22   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت خدمات 1

 پرسشنامه کیفیت خدمات      هدف پرسشنامه  : بررسی میزان توجه سازمان به کیفیت خدمات ارائه شده.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 23   نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه پاسخگویی محلی – جهانی

پرسشنامه پاسخگویی محلی – جهانی   هدف پرسشنامه  :این پرسشنامه، بررسی می‌کند که آیا سازمان در حوزه های بازاریابی و فروش، تحقیق و توسعه و عملیات، به صورت محلی عمل می‌کند یا جهانی.   نحوه تکمیل: با توجه به طیف پنج گزینه ای، نظر خود را درباره هر یک از موارد پرسشنامه مشخص کنید. 1    2    3    4    5   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی شرکت

 پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی شرکت   هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش‌ها نسبت به مسؤلیت اجتماعی شرکت.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 16   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان

پرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان   هدف پرسشنامه  : بررسی میزان نقش سازمان در فعالیت‌های انسان دوستانه.   نحوه تکمیل: میزان مشارکت سازمان در هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات: 15   نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش‌ها به مسؤلیت اجتماعی

 پرسشنامه نگرش‌ها به مسؤلیت اجتماعی   هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش‌های افراد در زمینه مسؤلیت اجتماعی سازمان.   نحوه تکمیل:  پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 14   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی

 پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی   هدف پرسشنامه  : این پرسشنامه، به بررسی میزان تمایل سازمان به پذیرش مسؤلیت اجتماعی می پردازد.   نحوه تکمیل :با توجه به طیف زیر، گزینه ای که ویژگی های مهارتی شما را بهتر تشریح می‌کند، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 13   نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت

پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت   هدف پرسشنامه  : بررسی عوامل موثر بر کاهش ترک سازمان توسط کارکنان.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 46   نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش ها نسبت به بازنشستگی

 پرسشنامه نگرش ها نسبت به بازنشستگی   هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش های کارکنان نسبت به بازنشستگی.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 34   نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه علل ترک سازمان

پرسشنامه علل ترک سازمان   هدف پرسشنامه  : بررسی نظرات کارکنان درباره شغل خود و علل ترک سازمان.   نحوه تکمیل : لطفاً با توجه به موارد زیر، علت ترک کردن سازمان را مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 17   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت

پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت   هدف پرسشنامه  : سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان از سازمان.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 28   نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نیاز به حضور اتحادیه ها

پرسشنامه نیاز به حضور اتحادیه ها   هدف پرسشنامه  :  بررسی نگرش ها درباره نیاز به حضور اتحادیه ها.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، نظر خود را درباره نیاز به حضور اتحادیه ها بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 5   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه انتظارات کارکنان از اتحادیه ها

 پرسشنامه انتظارات کارکنان از اتحادیه ها   هدف پرسشنامه  :  بررسی انتظارات کارکنان از اتحادیه ها.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، انتظارات خود را درباره عملکرد اتحادیه ها بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 7   نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ادراکات در مورد روابط صنعتی

 پرسشنامه ادراکات در مورد روابط صنعتی   هدف پرسشنامه  : بررسی ادراکات در مورد روابط صنعتی.   نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 11   نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه دلایل ارتقاء شغلی در سازمان‌ها

پرسشنامه دلایل ارتقاء شغلی در سازمان‌ها هدف پرسشنامه  : بررسی دلایل ارتقاء شغلی کارکنان در سازمان‌ها.   نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر را در ارتقاء شغلی مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده است. ◄ توجه : این پرسشنامه فاقد توضیح درباره نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج می باشد.   تعداد سوالات: 8   نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تعهد حرفه ای در مسیر ترقی

پرسشنامه تعهد حرفه ای در مسیر ترقی   هدف پرسشنامه  : بررسی تعهد حرفه ای افراد در مسیر شغلی آنها.   نحوه تکمیل : : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مسیر شغلی

پرسشنامه مسیر شغلی هدف پرسشنامه  :بررسی اینکه آیا شما مسؤل مسیر شغلی خود هستید ؟   نحوه تکمیل : در مقابل سؤالاتی که پاسخ آنها بلی است، Y و در مقابل پرسش هایی که پاسخ آنها خیر است، N بگذارید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 18   نوع فایل …

ادامه مطلب »