خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های آزمایشی

پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های آزمایشی هدف: استفاده از کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های آزمایشی. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های آزمایشی به صورت دو گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های …

ادامه مطلب »