خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه عوامل تسهیل کننده مدیریت بر مبنای تیم

 پرسشنامه عوامل تسهیل کننده مدیریت بر مبنای تیم   هدف پرسشنامه : بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت بر مبنای تیم.   نحوه تکمیل :  میزان وجود هر یک از موارد زیر را در سازمان تعیین کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  11 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه دلایل اجرای مدیریت بر مبنای تیم

 پرسشنامه دلایل اجرای مدیریت بر مبنای تیم   هدف پرسشنامه : بررسی دلایل اجرای مدیریت بر مبنای تیم.   نحوه تکمیل :  میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  6 نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه روش‌های غلبه براسترس شغلی

پرسشنامه روش‌های غلبه براسترس شغلی   هدف پرسشنامه : بررسی روش‌های غلبه بر استرس شغلی.   نحوه تکمیل :  پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، نظر خود را درباره میزان استفاده از هریک از روش‌های زیر برای غلبه بر استرس شغلی مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تحلیل رفتگی

 پرسشنامه تحلیل رفتگی   هدف پرسشنامه : بررسی اینکه آیا شما فردی هستید که دچار تحلیل رفتگی در شغلتان می باشید ؟   نحوه تکمیل :   برای هر جمله، یکی از گزینه‌های 1: هرگز؛         2: گاهی؛     3: نیمی از زمان؛     4: معمولاً؛     5: همیشه   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه استرس شغلی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان استرس شغلی در کارکنان.   نحوه تکمیل :   پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود را مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  21 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فرسودگی شغل

پرسشنامه فرسودگی شغل   هدف پرسشنامه :بررسی فرسودگی شغلی کارکنان.   نحوه تکمیل :   میزان تاثیر هر یک از موارد زیر در ایجاد فشار شغلی در کارکنان را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  23 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تحلیل رفتگی و نیمه خاموشی

 پرسشنامه تحلیل رفتگی و نیمه خاموشی     هدف پرسشنامه : این پرسشنامه به شما در شناخت تحلیل رفتگی و نیمه خاموشی کمک می‌کند.   نحوه تکمیل :   کنار هر جمله که به نظر شما صحیح است T و در غیر این صورت، F بگذارید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد …

ادامه مطلب »

پرسشنامه علائم تحلیل رفتگی

پرسشنامه علائم تحلیل رفتگی   هدف پرسشنامه : بررسی علائم تحلیل رفتگی در افراد   نحوه تکمیل :   علائم اصلی تحلیل رفتگی به 3 دسته تقسیم می‌شوند: شرایط فیزیکی، تغییرات رفتاری و عملکرد کاری. با توجه به جدول زیر مشخص کنید کدامیک از علائم زیر در شما وجود دارد   توضیحات :  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  17 نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل مؤثر بر استرس شغلی

 پرسشنامه عوامل مؤثر بر استرس شغلی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان اهمیت عوامل اثرگذار بر استرس شغلی.   نحوه تکمیل :  پس از مطالعه هر جمله، گزینه‌ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  34 نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل مؤثر بر فشارهای شغلی

پرسشنامه عوامل مؤثر بر فشارهای شغلی     هدف پرسشنامه : بررسی عوامل اثرگذار بر وارد شدن فشارهای شغلی به کارکنان.   نحوه تکمیل :   میزان تاثیر هر یک از موارد زیر در ایجاد فشار شغلی در کارکنان را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق سازمانی و رضایت و تعهد کارکنان

 پرسشنامه اخلاق سازمانی و رضایت و تعهد کارکنان     هدف پرسشنامه : بررسی اخلاق سازمانی و رضایت و تعهد کارکنان.   نحوه تکمیل :  پس از مطالعه هر جمله، گزینه‌ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    تعداد سوالات:  28 نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تعهد سازمانی (3)

پرسشنامه  تعهد سازمانی   هدف پرسشنامه :بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان.   نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، گزینه‌ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  15 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تعهد سازمانی (2)

پرسشنامه تعهد سازمانی هدف پرسشنامه : بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان.   نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، گزینه‌ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  24  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تعهد سازمانی (1)

پرسشنامه تعهد سازمانی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف، گزینه‌ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  7 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه وفاداری

 پرسشنامه وفاداری   هدف پرسشنامه : بررسی سطح وفاداری کارکنان به سازمان.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف، گزینه‌ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  5 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت شغلی

 پرسشنامه رضایت شغلی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، گزینه‌ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  13 نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه امتیاز بالقوه انگیزش

 پرسشنامه امتیاز بالقوه انگیزش   هدف پرسشنامه : محاسبه امتیاز بالقوه انگیزش در شغل.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف، گزینه‌ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  33  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش ضمنی و صریح انگیزش

پرسشنامه سنجش ضمنی و صریح انگیزش   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف ایجاد کننده انگیزه در کارکنان.   نحوه تکمیل : میزان ایجاد انگیزه توسط هر یک از عوامل زیر را مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  22 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش نسبت به سازمان

پرسشنامه نگرش نسبت به سازمان   هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش کارکنان نسبت به سازمان.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف، نظر خود را درباره هر یک از گزینه‌ها بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  30 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های انگیزشی

پرسشنامه مهارت‌های انگیزشی هدف پرسشنامه : بررسی مهارت‌های ایجاد انگیزه در افراد.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، گزینه‌ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10 نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »