خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه یادگیری گروهی

پرسشنامه یادگیری گروهی   هدف پرسشنامه :تمرکز یادگیری گروهی بر خانه G-G در ماتریس یادگیری می‌باشد. جدول زیر، مقیاس های استفاده شده جهت جمع آوری اطلاعات درباره یادگیری گروهی را نشان می‌دهد.   نحوه تکمیل :لطفاً پس از مطالعه هر جمله، گزینه‌ای را که به نظر شما صحیح است، بر روی طیف علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر …

ادامه مطلب »

پرسشنامه یادگیری فردی

پرسشنامه یادگیری فردی   هدف پرسشنامه : جملات مربوط به یادگیری فردی (خانه I-I در ماتریس یادگیری)، فرآیندهای ادراک و تفسیر را می سنجند که منجر به تغییر رفتاری و شناختی می‌شود.   نحوه تکمیل : لطفاً پس از مطالعه هر جمله، گزینه‌ای را که به نظر شما صحیح است، بر روی طیف علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه یادگیری مشارکتی

 پرسشنامه یادگیری مشارکتی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان وجود فضای یادگیری مشارکتی در سازمان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  13  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ابزار مدل یادگیری

 پرسشنامه ابزار مدل یادگیری   هدف پرسشنامه : تعیین سبک یادگیری.   نحوه تکمیل : برای هر جمله، پاسخی که به نظر شما صحیح تر است انتخاب کنید و آن را علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه یادگیری غیر رسمی در محل کار

 پرسشنامه یادگیری غیر رسمی در محل کار     هدف پرسشنامه : بررسی روش‌های یادگیری غیر رسمی در محل کار.   نحوه تکمیل :  پس از مطالعه هر جمله، گزینه‌ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت چند گزینه ای طراحی شده، اما فاقد تشریح نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج می باشد.   تعداد سوالات:  12 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه احساس و نگرش افراد از خود

پرسشنامه احساس و نگرش افراد از خود   هدف پرسشنامه : بررسی احساس و نگرش افراد از خود.   نحوه تکمیل :  پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  36  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عزت نفس (1)

پرسشنامه عزت نفس هدف پرسشنامه : این پرسشنامه به بررسی میزان عزّت نفس در افراد می پردازد.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ادراکات و انتظارات نسبت به محل کار

پرسشنامه ادراکات و انتظارات نسبت به محل کار   هدف پرسشنامه : بررسی ادراکات و انتظارات کارکنان نسبت به محل کار.   نحوه تکمیل :  پس از مطالعه هر جمله، گزینه‌ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20 نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش در مورد محیط کار

پرسشنامه نگرش در مورد محیط کار   هدف پرسشنامه : بررسی نگرش کارکنان در مورد محیط کار.   نحوه تکمیل :  پس از مطالعه هر سؤال، نظر خود را با توجه به دو گزینه “بله” یا “خیر” بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  12  نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش در کار

 پرسشنامه نگرش در کار     هدف پرسشنامه : بررسی اینکه نگرش شما در کار چگونه است ؟   نحوه تکمیل :  در مقابل جملات درست T و در مقابل جملات غلط F قرار دهید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.     تعداد سوالات:  20 نوع فایل : Word 2007     …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خودارزیابی سازمانی

 پرسشنامه خودارزیابی سازمانی هدف پرسشنامه : این پرسشنامه، به ارزیابی عملکرد سازمان در حوزه‌های مختلف می پردازد.   نحوه تکمیل : با مطالعه هر بخش از پرسشنامه، گزینه‌ای که به بهترین شکل نشان دهنده عملکرد سازمان شما می‌باشد را مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  9  نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های مدیریت نگرش کارکنان

 پرسشنامه مهارت‌های مدیریت نگرش کارکنان هدف پرسشنامه : این پرسشنامه، به بررسی مهارت‌ها در زمین مدیریت نگرش کارکنان می پردازد.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10 نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »