خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه عوامل مؤثر بر فشارهای شغلی

پرسشنامه عوامل مؤثر بر فشارهای شغلی     هدف پرسشنامه : بررسی عوامل اثرگذار بر وارد شدن فشارهای شغلی به کارکنان.   نحوه تکمیل :   میزان تاثیر هر یک از موارد زیر در ایجاد فشار شغلی در کارکنان را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد …

ادامه مطلب »