خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سنجش مفاهیم کارآفرینانه استیونسون

 پرسشنامه سنجش مفاهیم کارآفرینانه استیونسون   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «براون»  و همکارانش برای ارزیابی مفاهیم کارآفرینانه استیونسون (شش بعد) طراحی شده است.   نحوه تکمیل: برای ارزیابی مفاهیم کارآفرینانه ازطیف ده گزینه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است.   توضیحات : سوالات پرسشنامه سنجش مفاهیم کارآفرینانه استیونسون به صورت ۱۰ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »