خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی

 پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود درباره هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالاتپرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی دارای ۱۸ سوال …

ادامه مطلب »