خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه انواع قدرت

 پرسشنامه انواع قدرت   هدف پرسشنامه : شناسایی انواع مختلف قدرت که توسط مدیر و یا سرپرست مورد استفاده قرار می گیرد.   نحوه تکمیل : مشخص کنید که به چه میزان با جملات زیر در رابطه با سرپرست مستقیم خود موافق یا مخالف هستید. پاسخ خود را با توجه به مقیاس زیر بیان کنید: 1=کاملاً مخالفم        2=مخالفم        3=نه مخالفم، نه موافقم    4=موافقم         5=کاملاً موافقم   توضیحات : …

ادامه مطلب »