خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه عدالت سازمانی (۱)

پرسشنامه عدالت سازمانی هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف عدالت در سازمان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عدالت سازمانی دارای  ۲۰سوال و  نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و پایایی پرسشنامه عدالت سازمانی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »