خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه موانع تسهیل کننده های انتقال یادگیری

پرسشنامه موانع تسهیل کننده های انتقال یادگیری هدف: بررسی موانع و تسهیل کننده های انتقال یادگیری در سازمان.   نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از موانع و تسهیل کننده‌های زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه موانع تسهیل کننده های انتقال یادگیری به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه …

ادامه مطلب »