خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه وفاداری به خدمات آموزشی

   پرسشنامه وفاداری به خدمات آموزشی هدف: تعیین میزان اهمیت عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان خدمات آموزشی.   نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر را در ایجاد وفاداری نسبت به ارائه دهنده آموزش با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه وفاداری به خدمات آموزشی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »