خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه

پرسشنامه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه   هدف: این پرسشنامه  به وسیله “لورش”  برای ممیزی فرهنگ سازمانی کارآفرینانه ارائه نموده است که در قالب چهار گروه اصلی طراحی شده است.   نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف پنج گانه خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است.   توضیحات : سوالات پرسشنامه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت …

ادامه مطلب »