خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه روش های تامین مالی

 پرسشنامه روش های تامین مالی   هدف پرسشنامه : بررسی روش های تامین مالی سازمان نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کاملا تشریح شده است.  پرسشنامه روش های تامین مالی دارای ۱۹ سوال است. و نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و پایایی پرسشنامه …

ادامه مطلب »