خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه تهدیدات سازمان

پرسشنامه تهدیدات سازمان هدف: ارزیابی تهدیدات سازمانی. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هریک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه تهدیدات سازمان به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. پرسشنامه تهدیدات سازمان دارای  ۱۱ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه تهدیدات سازمان :این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده …

ادامه مطلب »