خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت (۱)

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت هدف پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت (۱) : بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت استراتژیک کیفیت. نحوه تکمیل: میزان موافت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت دارای  ۱۷ سوال و نوع …

ادامه مطلب »