خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه

پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه هدف: بررسی میزان اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه. نحوه تکمیل: میزان موافقت هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اهمیت ویژگی …

ادامه مطلب »