خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه انتظارات کارکنان از برنامه‌های آموزش عالی

پرسشنامه انتظارات کارکنان از برنامه‌های آموزش عالی   هدف: بررسی انتظارات کارکنان از برنامه‌های آموزش عالی.   نحوه تکمیل: لطفاً میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در برنامه‌های آموزش عالی با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه انتظارات کارکنان از برنامه‌های آموزش عالی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه …

ادامه مطلب »