خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت

پرسشنامه اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت   هدف: بررسی میزان انجام اقدامات مربوط به کیفیت در مدرسه.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت به صورت۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اقدامات …

ادامه مطلب »