خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه اقدامات سازمان در زمینه لجستیک

پرسشنامه اقدامات سازمان در زمینه لجستیک هدف: ارزیابی اقدامات انجام شده توسط سازمان در زمینه لجستیک. نحوه تکمیل: با توجه به طیف، اقدامات انجام شده در زمینه لجستیک در سازمان خود را مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است.   نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اقدامات سازمان در زمینه لجستیک درای ۴۳ سوال است. …

ادامه مطلب »