خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک (e- CRM)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک (e- CRM)   هدف: بررسی ضرورت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک (e- CRM) به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت …

ادامه مطلب »