خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه محیط رقابتی و گرایشات بازاریابی

پرسشنامه محیط رقابتی و گرایشات بازاریابی هدف پرسشنامه  : بررسی میزان گرایش و تمایل سازمان به محیط رقابتی و فعالیت های بازاریابی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه محیط رقابتی و گرایشات بازاریابی دارای …

ادامه مطلب »