خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش (۱)

پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش   هدف پرسشنامه: بررسی میزان انجام فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به مدیریت دانش در سازمان.   نحوه تکمیل: میزان انجام هر یک از فعالیت‌های زیر را در سازمان خود با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش دارای ۵ سوال …

ادامه مطلب »