خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه سنجش میزان کنترل اثربخش در سازمان کارآفرینانه

پرسشنامه سنجش میزان کنترل اثربخش در سازمان کارآفرینانه هدف: این پرسشنامه  به وسیله «کورنوال و پرلمن»  برای سنجش میزان کنترل و اثربخشی در سازمان کارآفرینانه طراحی شده است. نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف پنج گانه خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است. توضیحات : سوالات پرسشنامه سنجش میزان کنترل اثربخش در سازمان کارآفرینانه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج …

ادامه مطلب »