خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه ریسک‌های انتقال تکنولوژی

 پرسشنامه ریسک‌های انتقال تکنولوژی هدف: ارزیابی خطرات (ریسک‌های) انتقال تکنولوژی.   نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از ریسک‌های زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه ریسک‌های انتقال تکنولوژی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه ریسک‌های انتقال تکنولوژی دارای ۱۳ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی …

ادامه مطلب »