خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه حفظ مشتریان خدمات آموزشی

پرسشنامه حفظ مشتریان خدمات آموزشی هدف: بررسی عوامل اثرگذار بر حفظ مشتریان خدمات آموزشی.   نحوه تکمیل: هنگامی که یک ارائه دهنده خدمات آموزشی به شما آموزشی ارائه می‌کند، با توجه به طیف مشخص کنید که هر یک از موارد زیر در ایجاد رضایت در شما به چه میزان با اهمیت می‌باشد؟   توضیحات : سوالات پرسشنامه حفظ مشتریان خدمات آموزشی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه …

ادامه مطلب »