خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه استراتژی های پورتر

 پرسشنامه استراتژی های پورتر   هدف: بررسی استراتژی های پنج گانه پورتر در سازمان.   نحوه تکمیل: با توجه به استراتژی های موجود در سازمان، به هر یک از سؤالات پرسشنامه استراتژی های پورتر پاسخ دهید.   پرسشنامه استراتژی های پورتر دارای  ۳۶ سوال و نوع فایل این پرسشنامه Word 2007 میباشد.   روایی و پایایی پرسشنامه استراتژی های پورتر :این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده …

ادامه مطلب »