خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه اجرای تبادل الکترونیکی داده‌ها

پرسشنامه اجرای تبادل الکترونیکی داده‌ها   هدف: بررسی میزان تمایل سازمان به استفاده از سیستم تبادل الکترونیکی داده‌ها.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اجرای تبادل الکترونیکی داده‌ها به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اجرای تبادل الکترونیکی داده‌ها دارای ۱۵ …

ادامه مطلب »