خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه آمادگی کارآفرینی

 پرسشنامه آمادگی کارآفرینی   هدف: ارزیابی آمادگی برای کارآفرینی.    نحوه تکمیل: با نگاه به فلسفه کلی زندگی و رفتار خود، نظر خود را درباره هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید.    توضیحات : سوالات پرسشنامه آمادگی کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه آمادگی کارآفرینی دارای ۲۵ سوال و …

ادامه مطلب »