خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه بررسی رویکردهای مذاکره

پرسشنامه بررسی رویکردهای مذاکره هدف پرسشنامه : بررسی رویکردهای مذاکره.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، استراتژی مذاکره خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه بررسی رویکردهای مذاکره دارای  ۲۲ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش میزان کنترل اثربخش در سازمان کارآفرینانه

پرسشنامه سنجش میزان کنترل اثربخش در سازمان کارآفرینانه هدف: این پرسشنامه  به وسیله «کورنوال و پرلمن»  برای سنجش میزان کنترل و اثربخشی در سازمان کارآفرینانه طراحی شده است. نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف پنج گانه خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است. توضیحات : سوالات پرسشنامه سنجش میزان کنترل اثربخش در سازمان کارآفرینانه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تست تمایل به مخاطره و ریسک

پرسشنامه تست تمایل به مخاطره و ریسک   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «موسسه تو سعه کارآفرینی هند»  طراحی شده است که میزان تمایل به مخاطره و ریسک را مى سنجد.   نحوه تکمیل: سؤالات زیر، میزان تمایل به مخاطره و ریسک را مى سنجد. در صورتى که عبارت مورد نظر با ویژگى هاى شخصیتى شما انطباق دارد، گزینه ى «بلى» و در غیر این صورت، گزینه‌ى «خیر» را علامت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

 پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی هدف: این پرسشنامه، انگیزه فرد برای نوآوری در شغلش را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نحوه تکمیل: عبارات ذیل را دقیقاً مطالعه نمایید و تنها یک گزینه را برای هر عبارت انتخاب کنید. گزینه انتخابی را با علامت “*” مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی به صورت ۳و ۴ و ۶ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تهدیدات سازمان

پرسشنامه تهدیدات سازمان هدف: ارزیابی تهدیدات سازمانی. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هریک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه تهدیدات سازمان به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. پرسشنامه تهدیدات سازمان دارای  ۱۱ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه تهدیدات سازمان :این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نقاط ضعف سازمانی

پرسشنامه نقاط ضعف سازمانی هدف: ارزیابی نقاط ضعف سازمانی. نحوه تکمیل:میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه ۱۳ میباشد و نوع فایل آن Word 2007 ، روایی و پایایی پرسشنامه نقاط ضعف سازمانی : …

ادامه مطلب »
پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه ممیزی محیطی

 پرسشنامه ممیزی محیطی هدف: بررسی نگرش افراد در مورد ممیزی محیطی در صنایع تولیدی و خدماتی. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ممیزی محیطی دارای  ۱۳ سوال و نوع فایل این پرسشنامه …

ادامه مطلب »
پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده

 پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده هدف: بررسی عدم اطمینان محیطی درک شده. نحوه تکمیل: قابلیت پیش بینی هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده به صورت چهار گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده دارای  بیست و هشت سوال و نوع …

ادامه مطلب »
پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه استراتژی‌های کسب مزیت رقابتی سازمان

 پرسشنامه استراتژی‌های کسب مزیت رقابتی سازمان هدف: بررسی میزان موفقیت استراتژی ها در مراحل آغاز رقابتی شدن، رشد و بلوغ وضعیت رقابتی در سازمان. نحوه تکمیلپرسشنامه استراتژی‌های کسب مزیت رقابتی سازمان به این صورت میباشد که پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه استراتژی‌های کسب مزیت رقابتی سازمان به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و …

ادامه مطلب »
پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری

 پرسشنامه مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری هدف: ارزیابی جامع مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری. نحوه تکمیل: برای هر کدام از رفتارهای بیان شده در پرسشنامه مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری، از مقیاس زیر برای ارزیابی حوزه‌هایی که نیاز به بهبود دارند، استفاده کنید. توضیحات : سوالاتپرسشنامه مهارت‌های تفکر استراتژیک در رهبری به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزش‌های کاری در سازمان

پرسشنامه ارزش‌های کاری در سازمان هدف: بررسی نگرش کارکنان درباره ارزش‌های کاری در سازمان. نحوه تکمیل: نظر خود را درباره هر یک از ارزش‌های کاری با توجه به طیف مشخص کنید.  سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ارزش‌های کاری در سازمان دارای ۳۷ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   …

ادامه مطلب »
پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه‌ها

 پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه‌ها هدف پرسشنامه: بررسی میزان مشارکت مشتریان در پروژه‌ها. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه‌ها به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »
پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه

 پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه هدف پرسشنامه : بررسی جو توانمندسازی در محیط پروژه. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه دارای ۱۶ …

ادامه مطلب »
پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه

پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه هدف پرسشنامه: بررسی میزان موفقیت مدیریت پروژه. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه موفقیت مدیریت پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه دارای ۲۷ سوال و نوع …

ادامه مطلب »
پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

 پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه هدف پرسشنامه: ارزیابی عملکرد شرکت های مشاوره ای مدیریت پروژه. نحوه تکمیل: عملکرد شرکت مشاوره‌ای مدیریت پروژه را در هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های …

ادامه مطلب »
پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

پرسشنامه عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

 پرسشنامه عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه هدف پرسشنامه : بررسی میزان اثربخشی عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه. نحوه تکمیل: میزان اثربخشی عملکرد شرکت های مشاوره ای در هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عملکرد …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت

 پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت هدف پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت اجرای اقدامات در زمینه کیفیت بررسی میزان (سطح) اجرای اقدامات در زمینه کیفیت. نحوه تکمیل: لطفاً سطح اجرای هر یک از اقدامات زیر را در زمینه کیفیت مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات پرسشنامه اجرای اقدامات …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان

 پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان هدف پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان: بررسی میزان اهمیت کیفیت در سازمان. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه  به صورت ۵ سوالی  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج این پرسشنامه به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان  …

ادامه مطلب »