خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه بررسی اهمیت امور قابل تحسین دانش آموزان

پرسشنامه بررسی اهمیت امور قابل تحسین دانش آموزان   هدف: بررسی میزان اهمیت اموری که برای دانش‌آموزان قابل تحسین است.   نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالاتپرسشنامه بررسی اهمیت امور قابل تحسین دانش آموزان به صورت۴ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه بررسی …

ادامه مطلب »