خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه ارزیابی برنامه کارآفرینی

پرسشنامه ارزیابی برنامه کارآفرینی هدف: ارزیابی برنامه کارآفرینی سازمان. نحوه تکمیل: پرسشنامه زیر از ۸ بخش اصلی تشکیل شده است. پس از مطالعه هر بخش، به سؤال مربوط به آن بخش با توجه به طیف پاسخ دهید. توضیحات : سوالات پرسشنامه ارزیابی برنامه کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ارزیابی برنامه کارآفرینی دارای  ۶۹ …

ادامه مطلب »