خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه عدالت سازمانی (۱)

پرسشنامه عدالت سازمانی هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف عدالت در سازمان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عدالت سازمانی دارای  ۲۰سوال و  نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و پایایی پرسشنامه عدالت سازمانی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی

 پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود درباره هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالاتپرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی دارای ۱۸ سوال …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نوآوری

پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نوآوری   هدف پرسشنامه : بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری و توسعه سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر بیان کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نوآوری به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نوآوری دارای ۲۹ …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عدالت سازمانی (۲)

پرسشنامه عدالت سازمانی ۲   هدف پرسشنامه : بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد سازمان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، با توجه به طیف انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »