خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه‌ها

 پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه‌ها هدف پرسشنامه: بررسی میزان مشارکت مشتریان در پروژه‌ها. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه‌ها به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »
پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه

 پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه هدف پرسشنامه : بررسی جو توانمندسازی در محیط پروژه. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه دارای ۱۶ …

ادامه مطلب »
پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه

پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه هدف پرسشنامه: بررسی میزان موفقیت مدیریت پروژه. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه موفقیت مدیریت پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه دارای ۲۷ سوال و نوع …

ادامه مطلب »
پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

 پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه هدف پرسشنامه: ارزیابی عملکرد شرکت های مشاوره ای مدیریت پروژه. نحوه تکمیل: عملکرد شرکت مشاوره‌ای مدیریت پروژه را در هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های …

ادامه مطلب »
پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

 پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه هدف پرسشنامه: بررسی توانمندی ها و مهارت‌های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه. نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از مهارت‌ها و توانمندی های زیر را در شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه تعیین کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه توانمندی …

ادامه مطلب »
پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

پرسشنامه عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

 پرسشنامه عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه هدف پرسشنامه : بررسی میزان اثربخشی عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه. نحوه تکمیل: میزان اثربخشی عملکرد شرکت های مشاوره ای در هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عملکرد …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت(۲)

 پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت هدف پرسشنامه: بررسی نگرش کارکنان در زمینه مدیریت استراتژیک کیفیت. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت دارای ۱۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه محیط مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه محیط مدیریت کیفیت جامع هدف پرسشنامه : بررسی جوّ سازمانی ایجاد شده در اثر اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه محیط مدیریت کیفیت جامع به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه محیط …

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی نقش مدیران میانی در بهبود کیفیت

 پرسشنامه بررسی نقش مدیران میانی در بهبود کیفیت هدف: بررسی نگرش مدیران میانی در مورد نقش آن ها در بهبود کیفیت. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه بررسی نقش مدیران میانی در بهبود کیفیت به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه بررسی نقش …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های آزمایشی

پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های آزمایشی هدف: استفاده از کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های آزمایشی. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های آزمایشی به صورت دو گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های …

ادامه مطلب »

پرسشنامه حلقه های کیفیت

 پرسشنامه حلقه های کیفیت هدف پرسشنامه: بررسی میزان توجه سازمان به شکل گیری و توسعه حلقه های کیفیت. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه حلقه های کیفیت به صورت سه گزینه ای  طراحی شده است و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه حلقه های کیفیت دارای هیجده سوال و نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع هدف پرسشنامه: بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع. نحوه تکمیل: میزان استفاده از فناوری اطلاعات را در موارد زیر تعیین کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اصول ISO 9000

پرسشنامه اصول ISO 9000 هدف پرسشنامه: بررسی اصول  ISO 9000. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه اصول ISO 9000 به صورت پنج گزینه ای  طراحی شده است و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اصول ISO 9000  دارای بیست و شش سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت

 پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت هدف پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت اجرای اقدامات در زمینه کیفیت بررسی میزان (سطح) اجرای اقدامات در زمینه کیفیت. نحوه تکمیل: لطفاً سطح اجرای هر یک از اقدامات زیر را در زمینه کیفیت مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات پرسشنامه اجرای اقدامات …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان

 پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان هدف پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان: بررسی میزان اهمیت کیفیت در سازمان. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه  به صورت ۵ سوالی  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج این پرسشنامه به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان  …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع هدف پرسشنامه: بررسی عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع. نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر را در اجرای موفقیت آمیز برنامه مدیریت کیفیت جامع مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه ۱۴ سوال است …

ادامه مطلب »

پرسشنامه دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت

 پرسشنامه دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت هدف پرسشنامه: بررسی دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت. نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت توسط سازمان مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت

 پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت به بررسی نگرش‌ها در زمینه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت دارای ۵ سوال است و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت

 پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت   هدف پرسشنامه: بررسی میزان توجه به بعد توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر یک از موارد پرسشنامه، با توجه به طیف مشخص کنید که هر مورد به چه میزان در سازمان شما انجام می‌شود. این پرسشنامه به صورت ۵  سوالی طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه توسعه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع

 پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع   هدف پرسشنامه: بررسی پیامدهای اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع در سازمان. نحوه تکمیل: با توجه به طیف، نظر خود را درباره پیامدهای اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع در سازمان مشخص کنید. سوالات این پرسشنامه به صورت ۵  سوال ۳ گزینه ای و ۹ سوال ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. امتیاز …

ادامه مطلب »