خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه لذت و خوشی درک شده در استفاده از اینترنت

پرسشنامه لذت و خوشی درک شده در استفاده از اینترنت   هدف : بررسی مطلوبیت درک شده در استفاده از اینترنت   نحوه تکمیل : نظر خود را درباره هر بخش از پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید .بر روی مقیاس زیر احساس خود را در مورد استفاده از اینترنت را مشخص کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۶ گزینه ای  طراحی شده و نحوه امتیاز …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خرید از اینترنت

پرسشنامه خرید از اینترنت   هدف: بررسی ادراکات درباره خرید از اینترنت.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه خرید از اینترنت دارای ۳۷ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط

پرسشنامه به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط هدف: بررسی عوامل موثر بر به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط . نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید. سوالات  به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده . نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه به کارگیری …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سیستم‌های خرده فروشی آنلاین

پرسشنامه سیستم‌های خرده فروشی آنلاین هدف: بررسی نیاز سازمان به استفاده از سیستم‌های خرده فروشی آنلاین. نحوه تکمیل: با در نظر گرفتن سیستم‌های خرده فروشی آنلاین در سازمان، نظر خود را درباره هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالاتپرسشنامه سیستم‌های خرده فروشی آنلاین به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت کاربر از تجارت الکترونیک برای خرید اینترنتی

پرسشنامه رضایت کاربر از تجارت الکترونیک برای خرید اینترنتی   هدف: بررسی رضایت کاربران از تجارت الکترونیکی برای خرید اینترنتی.   نحوه تکمیل: بر روی طیف، عددی که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند، مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه رضایت کاربر از تجارت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی

پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی   هدف: ارزیابی اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به نقش سیستم‌های اطلاعاتی مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی دارای ۳۰ سوال و  نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی(۲)

پرسشنامه برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی   هدف: بررسی میزان اهمیت و تاثیر برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی در عملکرد سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر یک از موارد پرسشنامه، با توجه به طیف نظر خود را مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه برون سپاری سیستم‌های …

ادامه مطلب »

پرسشنامه برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی (۱)

پرسشنامه برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی   هدف: بررسی میزان برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی و علت های آن.   نحوه تکمیل: با توجه به تجربه ای که در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی دارید، نظر خود را در مورد هر یک از سؤالات پرسشنامه بیان کنید.   توضیحات : نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی دارای ۵ سوال و نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کنترل امنیت سیستم‌های اطلاعاتی

پرسشنامه کنترل امنیت سیستم‌های اطلاعاتی   هدف: بررسی میزان اقدامات انجام شده در زمینه کنترل امنیت سیستم‌های اطلاعات.   نحوه تکمیل: میزان انجام هر یک از اقدامات زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه کنترل امنیت سیستم‌های اطلاعاتی دارای ۶ سوال و نوع …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های به روز رسانی اطلاعات کارکنان

پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های به روز رسانی اطلاعات کارکنان   هدف: بررسی اثربخشی سیستم‌های به روز رسانی اطلاعات کارکنان.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های به روز رسانی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه به روز کردن اطلاعات کارکنان

پرسشنامه به روز کردن اطلاعات کارکنان   هدف: بررسی عوامل اثرگذار بر به روز کردن اطلاعات کارکنان از طریق سیستم‌های شبکه ای.   نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه به روز کردن …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید

پرسشنامه مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید   هدف: بررسی مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را درباره مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید دارای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی   هدف: بررسی ادارک کارکنان نسبت به مزایا و موانع سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره مزایا و موانع به کارگیری سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه سیستم‌های …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات لجستیک

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات لجستیک   هدف: ارزیابی اثربخشی سیستم‌های اطلاعات لجستیک.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره سیستم‌های اطلاعات لجستیک با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات لجستیک دارای ۹ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   روایی و پایایی پرسشنامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات / سیستم‌های اطلاعات

پرسشنامه برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات/سیستم‌های اطلاعات   هدف: بررسی عوامل سازمانی اثرگذار بر کیفیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات/ سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان.   نحوه تکمیل: بر روی طیف، عددی که به بهترین شکل نگرش شما را توصیف می‌کند، مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه برنامه‌ریزی استراتژیک …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی   هدف: تعیین میزان توانایی کارکردن با سیستم‌های اطلاعاتی.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی دارای ۱۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب   هدف: ارزیابی عملکرد سیستم‌های اطلاعات مبتنی بر وب.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره عملکرد سیستم‌های اطلاعات مبتنی بر وب با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب به صورت ۴ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب دارای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه گرانباری اطلاعات

پرسشنامه گرانباری اطلاعات   هدف: این پرسشنامه بررسی می‌کند که آیا افراد دچار گرانباری اطلاعات هستند یا خیر.   نحوه تکمیل: برای هر یک از جملات زیر، علامت √در کنار ستونی که به بهترین شکل موقعیت موجود شما را توصیف می‌کند، بزنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه گرانباری …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مزایای انتقال تکنولوژی

پرسشنامه مزایای انتقال تکنولوژی   هدف: بررسی مزایای مورد انتظار از انتقال تکنولوژی.   نحوه تکمیل: میزان مزایای حاصل از انتقال تکنولوژی را با توجه به موارد زیر مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مزایای انتقال تکنولوژی دارای ۶ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فناوری اطلاعات

پرسشنامه فناوری اطلاعات   هدف: بررسی نگرش افراد در زمینه فناوری اطلاعات.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه فناوری اطلاعات به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه فناوری اطلاعات دارای ۶ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »