خانه / دانلود / پرسشنامه فرصت های سازمان

پرسشنامه فرصت های سازمان

پرسشنامه  فرصت های سازمان 

هدف: ازیابی نقاط فرصت های سازمانی.

نحوه تکمیل:میزان موافقت خود را با هریک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.

توضیحات : این پرسشنامه ارزیابی نقاط قوت سازمانی از ابعاد مختلف (نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، آموزش و ترویج، منابع مالی) را بررسی میکند.سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

تعداد سوالات:  ۹ نوع فایل : Word 2007

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت روی  اینجا  کلیک کنید.