خانه / دانلود / پرسشنامه عدالت سازمانی (۱)

پرسشنامه عدالت سازمانی (۱)

پرسشنامه عدالت سازمانی

هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف عدالت در سازمان.

 

نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.

 

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه عدالت سازمانی دارای  ۲۰سوال و  نوع فایل : Word 2007 میباشد.

روایی و پایایی پرسشنامه عدالت سازمانی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد پنجم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت روی  اینجا  کلیک کنید.

پرسشنامه عدالت سازمانی

توجه : حق انحصاری انتشار نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «پژوهشنامه مدیریت» در اختیار  مدیریت ایران پرسش (سایت www.iran-porsesh.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه عدالت سازمانی از کتاب مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی)میباشد.

روایی و پایایی پرسشنامه عدالت سازمانی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.