خانه / دانلود / پرسشنامه شوخ طبعی

پرسشنامه شوخ طبعی

پرسشنامه شوخ طبعی

هدف پرسشنامه شوخ طبعی : بررسی وجود حس شوخ طبعی در محیط کار میباشد.

نحوه تکمیل این پرسشنامه : درباره تجارب خود در محیط کار در طول هفته گذشته فکر کنید و با توجه به رتبه بندی زیر، به هر یک از جملات امتیاز بدهید:
۱: هرگز؛        ۲: به ندرت؛    ۳: گاهی؛        ۴: اغلب؛        ۵: همیشه

توضیحات : سوالات پرسشنامه شوخ طبعی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

پرسشنامه شوخ طبعی دارای  ۱۴ سوال که به صورت فایل : Word 2007 میباشد.

روایی و پایایی پرسشنامه شوخ طبعی: این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد چهارم، انتشارات راه‌دان، تهران.