خانه / دانلود / پرسشنامه شایستگی فرهنگی در بیمارستان

پرسشنامه شایستگی فرهنگی در بیمارستان

پرسشنامه شایستگی فرهنگی در بیمارستان

هدف : بررسی شایستگی ها و توانایی های فرهنگی در کارکنان بیمارستان

نحوه تکمیل : با توجه به طیف مشخص کنید که به چه میزان به توانایی های خود در زمینه های زیر مطمئن هستید ؟

نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است.

و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

 

پرسشنامه شایستگی فرهنگی در بیمارستان دارای ۱۲ سوال است.

نوع فایل : Word 2007 میباشد.

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است.

لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

منبع : منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد چهارم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای دانلود دیگر پرسشنامه های مدیریت روی اینجا کلیک کنید.