خانه / دانلود / پرسشنامه توانمند سازی سازمانی

پرسشنامه توانمند سازی سازمانی

پرسشنامه توانمند سازی سازمانی

هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد توانمند سازی سازمانی

نحوه تکمیل : نظر خود را درباره هر یک از ابعاد توانمند سازی سازمانی با توجه به طیف مشخص کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

تعداد سوالات:  ۲۳ نوع فایل : Word 2007

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

برای پرسشنامه های دیگر مدیریت روی  اینجا  کلیک کنید.