خانه / دانلود / پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان

پرسشنامه شامل مشخصات پاسخگویان و گویه­ ها و سوالاتی درقالب طیف لیکرت است که متغیر­های وابسته و مستقل از طریق آنها مورد بررسی قرار می­گیرنددر پرسشنامه طراحی شده سئوالات ۱-۱ تا ۱۷-۱ برای سنجش اعتماد اجتماعی .سئوالات ۱۸-۱ تا ۲۶-۱ برای سنجش میزان تعلق اجتماعی.سئوالات ۱-۲ تا ۸-۲برای سنجش مسئولیت­ پذیری اجتماعی و سئوالات ۹-۲ تا ۱۷-۲ برای سنجش احساس بی ­قدرتی درنظر گرفته شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان :در کاربرد متعارف، واژه‌ روایی اشاره به این نکته دارد که یک سنجه تجربی تا چه حد «معنای واقعی» مفهوم مورد بررسی را به قدر کافی منعکس می‌کند (ببی، ۱۳۸۵: ۲۸۲). بنابراین، در محاسبه اعتبار تحقیق، سوال اصلی که محقق برای خود مطرح می­کند، چنین است: آیا شخص در حال اندازه‌گیری درست آن چیزی هست، که در اندیشه‌ اندازه‌گیری آن است؟ آیا شاخص‌ها واقعا آن چه را که می‌خواهیم اندازه بگیریم، اندازه می‌گیرند؟

«منظور از اعتبار صوری، شناسایی اعتبار شاخص‌ها یا معرف‌های پژوهش است، از طریق مراجعه به داوران… وفاق آنان در مورد بررسی شاخص­ها، دلیلی بر اعتبار آنان است. عدم اتفاق نظر در مورد هر شاخص به معنای عدم اعتبار صوری آنست (همان: ۱۳۹).

در